Lávka II

Logo OPZ černobílé

Název projetu: Lávka II

reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015561

Operační struktura:

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

Specifický cíl: 03.1.48.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných

Výzva: 45 Integrované územní investice (ITI)

Období realizace:

  1. 8. 2020 – 31. 7. 2022

Příjemce projektu:

Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s.

Partneři projektu:

Sociální agentura, o. p. s.

Agentura Osmý den, o. s.

Anotace projektu:

Projekt podpoří osoby se zdravotním postižením při vstupu nebo udržení se na trhu práce. Jedná se o ucelený soubor aktivit od poradenských, diagnostických a motivačních, pracovně/tréninkových přes ne/akreditované vzdělávací kurzy až ke zprostředkování zaměstnání. Cílem je nejen najít vhodné pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením, ale i podpořit jejich zaměstnavatele poradenstvím a mzdovými příspěvky na pracovní místa vytvořená nebo přizpůsobená lidem se zdravotním postižením.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Džambasov, p.dzambasov@aprcr.cz, 776 534 207