Rozvoj Asociace pracovní rehabilitace ČR

Logo OPZ černobílé

 

Název projetu: Rozvoj Asociace pracovní rehabilitace ČR

reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002246

Číslo a název programu: 03 Operační program Zaměstnanost
Číslo a název prioritní osy: 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Číslo a název investiční priority: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a
vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

 

Realizován v období od 1. 9. 2016 do 31.8.2018

v rámci výzvy č. 03_15_041 Budování kapacit nestátních neziskových
organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí

Obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je podpora rozvoje pracovní rehabilitace (PR), podpora členské základny APRČR včetně oslovení nových členů a prohloubení vzájemné spolupráce mezi členy, včetně rozvoje spolupráce s regionálními insitucemi a orgány státní správy (ÚP ČR, OSSZ, sociální odbory měst, lékaři, zaměstnavatelé a další). Projekt probíhá na území celé ČR (v každém kraji). Konkrétní místa realizace budou průběžně upřesňována.  

Účastníkům projektu nabízíme účast na níže uvedených projektových aktivitách:

  • 3x kazuistický seminář směřující k rozvoji spolupráce mezi členy APRČR a zájemci o členství v oblasti sociálního začleňování a pracovního uplatnění OZP (v každém kraji).
  • 1x lokální (v každém kraji) a 1x celostátní odborná konference k tématu pracovní rehabilitace, zaměstnávání OZP (za účasti členů a zájemců o členství APRČR + zástupců státní správy a samosprávy)
  • 2 x profesní vzdělávání – akreditovaný kurz MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách členů a zájemců o členství v APRČR.

Kurz č. 1 – Pracovní rehabilitace – základní kurz pro poradce a poskytovatele služeb v pracovní rehabilitaci. Legislativa a normativní úpravy, realizace a postupy v pracovní rehabilitaci, formy pracovní rehabilitace, prostupnost pracovní a sociální rehabilitace (8 hodin)

Kurz č. 2 – Využití výstupů ergodiagnostiky v praxi pro sociální pracovníky – vzdělávací program je rozdělen do 3 základních modulů: 1. modul je zaměřen na kontext ergodiagnostiky v ostatních využívaných prostředcích (službách) pomoci lidem se zdr. postižením. 2. modul podává informaci o procesu a obsahu ergodiagnostického vyšetření. 3. modul se zaměřuje na výstupy ergodiagnostiky, na strukturu, obsah a další uplatnění tzv. závěrečná zpráva z ergodiagnostiky. (8 hodin)

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Džambasov, p.dzambasov@aprcr.cz

Ke stažení

Evaluační zpráva
Standardy kvality pracovně rehabilitačních služeb