O Asociaci

Asociace pracovní rehabilitace (dále jen APR) vznikla 10. 2. 2009 jako samosprávný, dobrovolný, nepolitický, nevládní a neziskový spolek občanů, s cílem sdružovat organizace podílející se na sociální a pracovní rehabilitaci osob se zdravotném postižením.  Vznik Asociace je výsledkem dlouholetých snah jejích zakladatelů zvyšovat kvalitu služeb v oblasti pracovní rehabilitace. Od 1. 1. 2016 je APR registrovaným poskytovatelem sociální služby (SAS pro osoby se zdravotním postižením). 28. 3. 2023 došlo ke změně právní formy spolku na zapsaný ústav.

Motto:

„V mých očích jsou zdi, oddělující zdravé a nemocné, jen výrazem slepoty vůči skutečné hodnotě člověka, která je tam i zde stejná…“

Franz Kafka

Naše vize

Dosažení spokojenosti a prosperity je možné za předpokladu, kdy máme moc sami nad sebou, rovnocenný přístup ke zdrojům a dostatek informací o sobě a světě kolem nás. Jsme skupina lidí, kteří jsou přesvědčení o tom, že vhodná práce není pro člověka pouze zdrojem ekonomické nezávislosti, ale také prostředkem k vlastní seberealizaci a životní rovnováze. Smysluplná činnost posiluje naši sounáležitost s ostatními lidmi, zvyšuje pocit vlastní hodnoty a prokazatelně zvyšuje kvalitu života.

Naším cílem je, aby pracovní rehabilitace byla dostupným, včasně a efektivně využívaným nástrojem pomoci osobám se zdravotním postižením, který je plnohodnotnou součástí dalších prostředků rehabilitace (sociální, léčebné, pedagogické) a působí ve vzájemné součinnosti s nimi. Naším cílem je, aby každý, kdo pracovat chce, pracovat mohl.

Naše služby

 1. Prostřednictvím registrované sociální služby poskytujeme klientům podporu a pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální situace.
 2. Spolupracuje a dalšími regionálními subjekty a organizacemi a usilujeme o propojování společných služeb tak, aby byly maximálně efektivní a vedli co nejrychleji k řešení nepříznivé situace našich klientů a směřovali k jejich plnohodnotné integraci.
 3. Podporujeme a rozvíjíme pracovní rehabilitaci jako ucelený systém podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 4. Hledáme optimální řešení aktuálních i dlouhodobých společných věcných i metodických problémů (nejen) pracovní rehabilitace.
 5. Vytváříme podmínky pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností na základě multidisciplinárního přístupu.
 6. Rozvíjíme, udržujeme a garantovat kvalitu našich služeb.
 7. Šíříme osvětu v oblasti pracovní rehabilitace, resp. zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Za tímto účelem Asociace vyvíjí zejména tyto aktivity:

 1. Informační, vzdělávací a poradenské činnosti.
 2. Poskytujeme sociální služby a služby pracovní rehabilitace.
 3. Tvoříme standardy a metodiky pracovní rehabilitace, které dále rozvíjíme na základě nových poznatků a zkušeností.
 4. Jednáme s institucemi státní správy a samosprávy ČR a dalšími relevantními partnery v problematice pracovní rehabilitace.
 5. Vytváříme a aktivně podporujeme fungování regionální sítě spolupráce.
 6. Realizujeme projekty zaměřené na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Podrobně viz stanovy APRČR. Přehled dosavadní činnosti je uveden ve výroční zprávě za předchozí rok.