Sociální služba

Od 1. 1. 2016 poskytuje APRČR registrovanou sociální službu – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. (v souladu s §66 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách registrace dne 9. 10. 2015 pod. ID 8611761). Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením (zdravotním postižením ohrožené) ve věku od 19 do 64 let, muži i ženy, bez omezení druhu či stupně postižení.

Poslání

Posláním Asociace je vytvářet vhodné podmínky osobám se zdravotním postižením k udržení, získávání a rozvíjení sociálních kontaktů, rozvoj dovedností a poradenství při zajištění navazujících služeb a podpor, které směřují k plnohodnotné integraci těchto osob do společenského prostředí. Prostřednictvím odborného poradenství, nácviku praktických činností a prostřednictvím poskytování odborných psychoterapeutických a ergoterapeutických služeb podporovat klienty k návratu k aktivnímu životu a zařazení zpět do sociálního a pracovního prostředí zajistit návaznost a prostupnost mezi souvisejícími službami poskytovanými v oblasti rehabilitace a integrace osob se zdravotním postižením.